Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden v1.0 01/09/2017

Artikel 1: Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van iFlow.
iFlow is een Webapplicatie die wordt beheerd door Pi-Software, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, België, Oude Heerweg 190, BE 0861.326.346.

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die gebruik maakt van iFlow.
2. iFlow: de Webapplicatie en de technische infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt door Pi-Software voor het online beheren van digitale werkbonnen.
3. Logingegevens: login (e-mailadres) en paswoord om toegang te krijgen tot iFlow. Deze vormen samen de Logingegevens.
4. Loginprocedure: door Pi-Software voorgeschreven procedure waarmee de klant toegang krijgt tot de Webapplicatie.
5. Overeenkomst: het geheel van de voorwaarden waaronder de klant gebruik mag maken van iFlow en waarmee hij zich na aanvaarding van de 'Algemene Voorwaarden iFlow' expliciet akkoord verklaart. Deze Overeenkomst omvat (1) de genoemde Algemene Voorwaarden, (2) alle mogelijke richtlijnen en aanwijzingen die Pi-Software zou geven om de goede werking en correct gebruik van iFlow te verzekeren.
6. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie van vertrouwelijke aard die Pi-Software aan de Klant toevertrouwt of waarvan of waarover de Klant kennis krijgt in het kader van (1) ofwel de samenwerking van Pi-Software en de Klant, (2) ofwel de communicatie van de Klant met werknemers, (3) ofwel op enige andere wijze, aangestelden of onderaannemers van Pi-Software, ongeacht of deze informatie wordt verkregen in geschreven, mondelinge, grafische, elektromagnetische, gecodeerde, digitale of andere vorm en die betrekking heeft op Pi-Software zelf, de gebruikte technieken of technologie, de producten, de diensten, de klanten en marketing, onderzoek en ontwikkeling of enige andere activiteit.
7. Webapplicatie: een software toepassing die via het internet gebruikt kan worden, mits gebruik van een geschikte webbrowser en waarvan de hosting en beschikbaarheid voorzien worden door iFlow. Wordt eveneens als een cloud applicatie of als 'software as a service' omschreven.


Artikel 3: Aanvaarding van de 'Algemene Voorwaarden'
Via de Loginprocedure kan de Klant de Webapplicatie gebruiken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van iFlow. Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden via de Loginprocedure en akkoordverklaring is de Klant op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy van Pi-Software. Deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op de website van iFlow (www.iflow.be).

Artikel 4: Wijzigingen
Pi-Software kan de onderhavige Algemene Voorwaarden en het product 'iFlow' aanpassen indien de Webapplicatie en/of haar functionaliteiten wijzigt of indien er wijzigingen noodzakelijk zijn om de functionaliteit te vrijwaren:
- Pi-Software zal de Klant van een wijziging in de Algemene Voorwaarden en/of een vermindering in de functionaliteit van iFlow informeren per e-mail of via vermelding in de Webapplicatie. Een dergelijke wijziging wordt onherroepelijk geacht aanvaard te zijn door Klant indien deze niet binnen de 5 werkdagen na de mededeling van de wijziging uitdrukkelijk en expliciet zijn weigering te kennen heeft gegeven en de Overeenkomst opzegt met onmiddellijke ingang. Deze kennisgeving geschiedt steeds op het in deze Algemene Voorwaarden vermelde adres.
- Pi-Software heeft te allen tijde het recht om iFlow met onmiddellijke ingang aan te passen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren met onmiddellijke ingang en dus zonder voorafgaande kennisgeving aan Klant. Binnen dat kader heeft Pi-Software het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen.
- Pi-Software kan ten slotte ieder aspect van de Algemene Voorwaarden of van iFlow wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving indien zou blijken dat om het even welk aspect van iFlow of van de Algemene Voorwaarden in strijd zou (kunnen) zijn met geldende wetgeving of indien zou blijken dat een wijziging noodzakelijk is om de Klant of Pi-Software te beschermen tegen om het even welk onheil i.v.m. het gebruik van iFlow, zoals - maar niet beperkt tot - IT-aanvallen of virussen.

Artikel 5: Gebruiksrecht en beperkingen
Pi-Software geeft de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om iFlow te gebruiken tijdens de looptijd van de Overeenkomst. De Klant zal iFlow enkel gebruiken voor het online beheren van digitale werkbonnen in het kader van zijn bedrijfsvoering. Het is de Klant niet toegestaan om iFlow op enige andere wijze te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden of de commerciële doeleinden van enige andere onderneming.
De Klant mag iFlow niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Pi-Software. Evenmin mag de Klant technische voorzieningen die bedoeld zijn om iFlow te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Om van de Webapplicatie gebruik te kunnen maken, dient de Klant zelf en op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Artikel 6: Schorsing van het gebruiksrecht
Pi-Software kan om gegronde redenen het gebruiksrecht eenzijdig schorsen, het gebruik beperken of de toegang tot de Webapplicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. Pi-Software zal de Klant hierover informeren. In elk geval zal de Klant de mogelijkheid krijgen de opgeslagen klantengegevens te downloaden binnen een redelijke termijn die voldoende zal gecommuniceerd worden aan de Klant. Pi-Software heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van Pi-Software in deze is uitgesloten.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid voor de gegevens
Pi-Software neemt geen kennis van deze gegevens. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die de Klant opslaat en uitwisselt via iFlow rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Pi-Software is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door de Klant ingevoerde gegevens.

Artikel 8: Geheimhouding Logingegevens
De Klant is verplicht de Logingegevens geheim te houden. Pi-Software is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van Logingegevens en mag ervan uitgaan dat personen die inloggen met de Logingegevens daarvoor toestemming hebben van de Klant. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Logingegevens in handen van onbevoegden zijn gevallen, dient Pi-Software hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.

Artikel 9: Vertrouwelijke Informatie
De Klant is ertoe gehouden:
- geen Vertrouwelijke Informatie ontvangen van of over Pi-Software mee te delen aan om het even welke derde partij;
- de Vertrouwelijke Informatie met alle mogelijke middelen te beschermen en te beveiligen. Dit betekent minimaal dat de standaard wordt gehanteerd voor de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie die Klant ook gebruikt voor zijn meest cruciale handelsgeheimen.
De Klant zal op eerste verzoek van Pi-Software alle Vertrouwelijke Informatie en alle eventuele kopieën ervan die in het bezit zijn van de Klant of om het even welke aangestelde of onderaannemer van de Klant teruggeven of vernietigen. Op eerste verzoek van Pi-Software, zal de Klant een schriftelijke verklaring opmaken waarin de Klant garandeert dat alle Vertrouwelijke Informatie waarover hij beschikte vernietigd of teruggegeven is.

Artikel 10: Prijzen, aanpassing van de prijzen en betaling
De Klant verbindt zich tot een jaarlijks op voorhand te betalen of maandelijkse abonnementskost. Deze abonnementskost is volledig verworven door Pi-Software bij de start van het abonnementsjaar. In geen geval - ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst - is Pi-Software gehouden tot enige terugbetaling van de abonnementskost. Na aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden en bij iedere jaarlijkse stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging, zal de Klant de betreffende factuur van Pi-Software ontvangen. De Klant betaalt deze factuur via overschrijving.
Pi-Software behoudt zich het recht voor om jaarlijks nieuwe prijzen te bepalen die dan gelden voor iedere nieuwe Overeenkomst of iedere (stilzwijgende of uitdrukkelijke) verlenging van de Overeenkomst.
Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Bovendien is Pi-Software gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Pi-Software te voldoen, kan Pi-Software de uitvoering van haar Overeenkomsten met de Klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 11: Duur en stilzwijgende verlenging
De duur van de Overeenkomst bedraagt 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De Klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door enerzijds Pi-Software of anderzijds de Klant of enige andere wijze van voortijdige beëindiging.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
Indien en voor zover een van de partijen de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, heeft iedere partij het recht om de gesloten Overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden voor zover (1) de partij aan wie de contractuele wanprestatie wordt verweten aangetekend in gebreke is gesteld en (2) laatstgenoemde partij binnen de week na verzending van de ingebrekestelling de bepalingen van de Overeenkomst nog steeds niet naleeft. Dit recht om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen voor de contractuele wanprestatie.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de bijzondere gevallen waarin beëindiging van de Overeenkomst mogelijk is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring
iFlow is met de grootste zorg samengesteld. Pi-Software kan echter niet garanderen dat iFlow altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Pi-Software is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van iFlow. De Klant vrijwaart Pi-Software voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van iFlow, het niet of het op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Pi-Software, een andere Klant van Pi-Software dan wel een derde. De Klant zal Pi-Software alle schade en kosten vergoeden die Pi-Software als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
De aansprakelijkheid van Pi-Software is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Pi-Software is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals onder andere verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving, .... Pi-Software is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch zijn Pi-Software aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Pi-Software wordt weerhouden, is Pi-Software maximaal gehouden tot de jaarlijkse abonnementsprijs.
Pi-Software is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van iFlow. Pi-Software wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten op en via iFlow. iFlow is slechts een hulpmiddel om het online beheren van werkbonnen te vergemakkelijken.
Ondanks de aangeboden hulpmiddelen blijft de Klant dus ten volle en uitsluitend aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving omtrent zijn professionele activiteiten.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op iFlow, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo's, merknamen, .. berusten uitsluitend en exclusief bij Pi-Software, dan wel haar licentiegevers. De Klant zal de naam en reputatie van Pi-Software te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van iFlow op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Pi-Software.

Artikel 15: Overmacht
Pi-Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers van Pi-Software). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een redelijk minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn of enige verdere termijn in acht zou moeten worden genomen.

Artikel 16: Bewijs
De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant aanvaardt ook dat gesprekken met Pi-Software per telefoon kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

Artikel 17: Afwijkingen van de Overeenkomst
Iedere mogelijke afwijking van deze Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt overeengekomen en ondertekend door alle partijen. Echter, het loutere feit dat een partij niet op ieder ogenblik op de volledige naleving van de Overeenkomst staat, leidt niet tot rechtsverwerking of verval van recht. Die partij kan nog steeds de volledige naleving van de Overeenkomst eisen.

Artikel 18: Afsplitsbaarheid
Als één of enkele bepalingen van deze Overeenkomst nietig worden bevonden en/of niet meer tegenstelbaar zijn, blijft deze Overeenkomst niettemin bestaan. De partijen moeten in een dergelijk geval ernaar streven om de nietige of niet-tegenstelbare bepaling te vervangen met een geldige en tegenstelbare bepaling die overeenstemt met de economische doelstellingen nagestreefd in en met deze Overeenkomst. Pi-Software zal daartoe een voorstel aan de Klant richten.

Artikel 19: Overdraagbaarheid en relevante wijzigingen
Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen aan derden. Elke wijziging (zoals een naamswijziging, adreswijziging, ...) bij de Klant dient onmiddellijk gemeld te worden aan Pi-Software.

Artikel 20: Kennisgevingen
Iedere kennisgeving in het kader van de Overeenkomst aan Pi-Software zal steeds geschieden:
- ofwel per e-mail op het volgende adres: info@iflow.be
- ofwel per aangetekend schrijven op adres van de maatschappelijke zetel van Pi-Software.

Artikel 21: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de rechtbank van koophandel te Dendermonde, en het vredegerecht van het eerste kanton te Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Pi-Software kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Reeds overtuigd? Vraag vandaag nog uw demo!

Wij komen ter plaatse om de software en al zijn mogelijkheden te tonen.

Contacteer ons

Zij zijn reeds overtuigd

Hierbij enkele van onze klanten